Pieniądze dla szpitala i DPS

1. Pieniądze dla szpitala i DPS
a. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze otrzymało grant w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Wysokość przyznanego dofinansowania dla Powiatowego Centrum Zdrowia to 408 114,00 zł
Przyznane środki pozwoliły na zakup m.in. łóżek szpitalnych, aparatu do EKG, defibrylatora z wyposażeniem, wózków do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych, kardiomonitora, materaców, środków ochrony bezpośredniej oraz środków do dezynfekcji.
b. W ramach tego samego programu Dom Pomocy Społecznej otrzymał 470 103,50 zł.
Dodatkowo jednostka otrzymała 33 984 zł z Narodowego Funduszu Zdrowia na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek. Łączna kwota przyznanych środków dla DPS w Szarocinie to ponad 500 000 zł.

Dodaj komentarz