Wiejska Akademia Obywatelska

Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate kończy realizację projektu pod nazwą Wiejska Akademia Obywatelska. Zadanie jest realizowane przy wsparciu ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej w ramach Sieci Splot Wartości. 

Celem projektu był wzrost świadomości i partycypacji obywatelskiej i podniesienie poziomu wiedzy na temat podstawowych wartości, praw obywatelskich i zasad demokracji będących fundamentem zarówno naszego kraju, jak i UE. W zadaniu brało udział 30 osób reprezentujących 15 lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z 2 powiatów: kamiennogórskiego i karkonoskiego.

Uczestnicy brali udział w serii szkoleń i warsztatów nabywając wiedzę na temat możliwości aktywnej partycypacji społecznej, podstawowych wartości i praw obywatelskich oraz zasad demokracji. W rezultacie tych działań lokalne społeczności zyskały grupę 10 animatorów społecznych. Odpowiednio przygotowani rozpoczną oni prace na rzecz wzrostu zaangażowania społeczności lokalnych w proces tworzenia i monitorowania prawa na różnych poziomach. Proces ten prowadził będzie do zainicjowania podjęcia przez mieszkańców i organizacje społeczne skonsolidowanych działań zwiększających wpływ lokalnych społeczności na tworzenie polityk społecznych na każdym poziomie, większego zaangażowania obywateli w procesy demokracji przedstawicielskiej, struktury samorządowe, polityczne i lepsze zaangażowanie w monitorowanie i tworzenie prawa. W efekcie lokalne społeczności przekonają się, że obywatele mogą i powinni uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji dotyczących dobra wspólnego, że mogą reprezentować swoje środowiska w rozmowach z władzą i w ich imieniu partycypować w procesach konsultacyjnych, działając z poszanowaniem wolności i rządów prawa.

Dodaj komentarz