Będzie dwóch radnych mniej w starostwie

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  z dnia 17 listopada 2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 447 Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim
Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)
podaje się do publicznej wiadomości:
Zarządzenie nr 447 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim
wydane na podstawie art. 373 i 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r.
poz. 2408), w związku z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.
poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688)
działając w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym we Wrocławiu I o zasięgu ogólnowojewódzkim:
§ 1. 1. Ustala się liczbę radnych wybieranych w wyborach w 2024 roku do Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego, rad powiatów oraz gmin w województwie dolnośląskim, zgodnie z załącznikiem
do zarządzenia.
2. Liczbę radnych, o których mowa w ust. 1, określa się na podstawie ustalonej w Centralnym Rejestrze
Wyborców liczby mieszkańców gmin na koniec kwartału poprzedzającego rozpoczęcie okresu, o którym mowa
w art. 374 Kodeksu wyborczego, tj. na dzień 30 września 2023 r.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, w każdej
gminie nie wcześniej niż na 6 miesięcy i nie później niż na 4 miesiące przed upływem kadencji.
Załącznik do zarządzenia nr 447
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 10 listopada 2023 r.
Liczba radnych w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
Lp. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego: Liczba radnych
Samorząd województwa – sejmik województwa
1. Sejmik Województwa 36
Samorząd powiatowy – rady powiatów
1. Bolesławieckiego 21
2. Dzierżoniowskiego 21
3. Głogowskiego 21
4. Górowskiego 15
5. Jaworskiego 17
6. Kamiennogórskiego 15
7. Karkonoskiego 17
8. Kłodzkiego 27
9. Legnickiego 17
10. Lubańskiego 17
11. Lubińskiego 21
12. Lwóweckiego 17
13. Milickiego 15
14. Oleśnickiego 23
15. Oławskiego 19
16. Polkowickiego 17
17. Strzelińskiego 17
18. Średzkiego 17
19. Świdnickiego 27
20. Trzebnickiego 21
21. Wałbrzyskiego 17
22. Wołowskiego 17
23. Wrocławskiego 29
24. Ząbkowickiego 17
25. Zgorzeleckiego 21
26. Złotoryjskiego 15

Dodaj komentarz