Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze

 1Wymagania niezbędne

1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) wykształcenie wyższe magisterskie,

3) co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa  w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2023.901 t.j. ze zm.),

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

7) biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

2. Wymagania dodatkowe

1)  doświadczenie w kierowaniu samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,

2) znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks pracy i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

3) znajomość zagadnień dotyczących ekonomii społecznej i strategii rozwiązywania problemów społecznych,

4) doświadczenie dotyczące monitoringu i ewaluacji projektów systemowych dla powiatowych centrów pomocy rodzinie,

5)  kursy, szkolenia z zakresu profilaktyki rozwiązywania zjawisk pomocy społecznej,

6)  umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

7)  doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,

8)  predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność,

9)  znajomość zasad planowania, zarządzania i realizacji budżetu jednostki.

3. Niektóre zadania z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku

1)  realizowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

2) realizowanie zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

3)  realizowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4)  realizowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

5)  organizowanie pracy i nadzór nad funkcjonowaniem PCPR oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

6)  współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi,

7)  koordynacja prac nad realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,

8)  prawidłowe i rzetelne sporządzanie sprawozdawczości.

9)  składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących działalności jednostki,

10) przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków finansowych niezbędnych do  realizacji zadań statutowych.

4. Warunki pracy na stanowisku

1) miejscem pracy jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze, przy ul. Sienkiewicza 6a,

2) wymiar zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat,

3) planowane zatrudnienie: nie wcześniej niż od dnia 1 grudnia 2023 r.,

4) praca wymaga współpracy z merytorycznymi wydziałami Starostwa Powiatowego, placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Powiatową Komendą Policji, Sądem Rejonowym w Kamiennej Górze oraz organizacjami pozarządowymi w zależności od potrzeb w zakresie realizowanych zadań,

5) praca nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

5. Informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień poprzedzający ogłoszenie o naborze, wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty;

1) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

2) podpisany własnoręcznie krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

3) podpisany kwestionariusz osobowy,

4) podpisane oświadczenie o spełnieniu kryteriów wynikających z art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119 oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U.2018.1260) – druk oświadczenia do pobrania wraz z kwestionariuszem osobowym ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kamiennogórskiego: http://www.kamienna-gora.bip.net.pl

6) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

7) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

8) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

9) podpisane własnoręcznie oświadczenia o:

a.posiadanym obywatelstwie,

b.posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

c.niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d.niekaralności karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

e.brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na stanowisku objętym konkursem,

f.kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.; wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%,

g.podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Uwaga! Dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

7. Termin i miejsce składania dokumentów

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego (Kancelaria Ogólna – parter) lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) z dopiskiem: Dotyczy konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze w terminie do dnia 13 listopada 2023 r. do godz. 12.00.

2) Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Tylko kandydaci, których aplikacje pomyślnie przejdą weryfikację formalną, zostaną powiadomieni o terminie Etapu II i III.

3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.kamienna-gora.bip.net.pl) i na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wł. Broniewskiego 15 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze (http://pcpr.kamienna-gora.pl/p,73,bip) oraz na tablicy ogłoszeń  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze przy ul. Sienkiewicza 6a.

Dodaj komentarz