Nabór na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Kamiennej Górze.

Ogłaszamy nabór na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Kamiennej Górze.

Wymagania niezbędne:

posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku obcokrajowca – dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie);

wykształcenie wyższe magisterskie (mile widziane wykształcenie kierunkowe, w tym m.in. zarządzanie kulturą, kulturoznawstwo, animacja społeczno-kulturalna);

co najmniej 5 lat stażu pracy;

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności kulturalnej;

umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych i pod presją czasu;

znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, finansów publicznych, prawa pracy oraz samorządu terytorialnego;

posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku dyrektora;

bardzo dobra organizacja pracy;

nieposzlakowana opinia;

kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

kandydat nie może być karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Szczegóły na BIP Urzędu Miasta Kamienna Góra https://bit.ly/3Q0clnZ

#kamiennagora #kamiennagóra #CentrumKultury

 

Dodaj komentarz