Środki finansowe dla pomagających obywatelom Ukrainy

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od dnia 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy otrzymają świadczenie w wysokości 40 zł za osobę na każdy dzień. Z założenia świadczenie to będzie wypłacane przez 60 dni. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony.

Warunkiem otrzymania środków finansowych jest złożenie wniosku w gminie. Samorząd na jego rozpatrzenie będzie miał miesiąc. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona  od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje. 

Wniosek o świadczenie pieniężne 40 zł/dzień za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zawiera:

 • imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 • PESEL lub NIP składającego wniosek;
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wzór wniosku oraz załącznik do wniosku znajdują się w załączeniu.

Poniżej adresy poszczególnych jednostek samorządowych na terenie powiatu kamiennogórskiego:

1. Urząd Miasta w Kamiennej Górze

Pl. Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

2. Urząd Miasta i Gminy Lubawka

Pl. Wolności 1

 58-420 Lubawka

3. Urząd Gminy Kamienna Góra

Aleja Wojska Polskiego 10

58-400 Kamienna Góra

4. Urząd Gminy Marciszów

ul. Szkolna 6

58 – 410 Marciszów

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz