NIELETNI UKRADŁ KARTĘ I WYPŁACIŁ PIENIĄDZE Z BANKOMATU

15-latek ukradł swojej mamie kartę bankomatową i wypłacił w bankomacie ponad 1.800 złotych. Kiedy kobieta zorientowała się o braku pieniędzy na koncie postanowiła o wszystkim powiadomić policjantów, gdyż to nie pierwszy raz kiedy zginęły jej pieniądze.

O zdarzeniu kamiennogórscy policjanci zostali powiadomieni w ubiegłym tygodniu przez 39-latkę. Kobieta przekazała policjantom, że z jej konta kilkukrotnie zostały wypłacone pieniądze, łącznie kwota 1800 złotych. Mieszkanka powiatu domyślała się, że sprawcą może być jej nieletni syn, który już od jakiegoś czasu podkradał jej pieniądze. Kiedy kobieta zorientowała się że po raz kolejny z konta zniknęły pieniądze, postanowiła o wszystkim powiadomić policjantów. Kryminalni po zabezpieczeniu zapisu z monitoringu oraz zebraniu materiału dowodowego przedstawili 15- latkowi łącznie 7 zarzutów, dotyczących kradzieży z włamaniem do konta bankomatowego, należącego do jego matki. Nieletni w całości przyznał się do zarzucanych mu czynów karalnych. O jego dalszym losie zdecyduje Sąd Rodzinny.

 

Przypominamy:

Wobec nieletniego mogą być stosowane środki wychowawcze oraz środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym; kara może być orzeczona tylko w wypadkach prawem przewidzianych, jeżeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego.

Wobec nieletnich sąd rodzinny może:

1) udzielić upomnienia;

2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia;

3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna;

4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego;

5) zastosować nadzór kuratora;

6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;

7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów;

8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego;

9) orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim;

10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym;

11) zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z wyłączeniem umieszczenia w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

asp. szt. Marta Nieć Wierzbicka

KPP Kamienna Góra

Dodaj komentarz