Referendum się nie odbędzie.

POSTANOWIENIE NR 56/2021
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I
z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum powiatowego w sprawie
odwołania Rady Powiatu Kamiennogórskiego przed upływem kadencji
Na podstawie art. 24 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I
postanawia:
odrzucić wniosek mieszkańców powiatu kamiennogórskiego o przeprowadzenie referendum
powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu Kamiennogórskiego przed upływem
kadencji, z powodu:
1) zebrania niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających
wniosek;
2) niewywiązania się z obowiązku wskazanego w art. 13 ust. 1 ustawy, to jest podania
przez inicjatora referendum do wiadomości mieszkańców powiatu kamiennogórskiego
przedmiotu zamierzonego referendum poprzez ogłoszenie w prasie codziennej
ogólnodostępnej na terenie powiatu kamiennogórskiego.
Uzasadnienie
W dniu 16 lipca 2021 r. do Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I oraz Starosty
Kamiennogórskiego wpłynęło powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą
przeprowadzenia referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu
Kamiennogórskiego przed upływem kadencji. Inicjatorem referendum jest grupa
17 mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, jako pełnomocnik inicjatora referendum został
wskazany Patryk Piotr Straus.
Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I pismem z dnia 16 lipca 2021 r. potwierdził przyjęcie
powiadomienia. Termin złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum upływał w dniu
14 września 2021 r.
W dniu 13 września 2021 r. do Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I wpłynął wniosek
mieszkańców o przeprowadzenie referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady
Powiatu Kamiennogórskiego przed upływem kadencji. Wniosek został złożony przez osobę
uprawnioną i w terminie wymaganym ustawą.
Do wniosku dołączono karty z podpisami mieszkańców popierających inicjatywę
przeprowadzenia referendum. Liczba kart: 302, w tym 298 kart złożonych w dniu 13 września
2021 r. oraz 4 karty złożone w dniu 14 września 2021 r. Deklarowana liczba osób popierających
inicjatywę przeprowadzenia referendum: 3781 osób.
Inicjator referendum poinformował we wniosku o spełnieniu obowiązków wskazanych
w art. 13 ust. 1 i 3 ustawy o referendum lokalnym, tj. podania do publicznej wiadomości
mieszkańców powiatu kamiennogórskiego przedmiotu zamierzonego referendum
wraz z uzasadnieniem, poprzez:
1) publikację ogłoszenia w „Informacjach Dolnośląskich” (załączono jeden egzemplarz
„Informacji Dolnośląskich” nr 34 (123) z dnia 26 sierpnia 2021 r.);
2) wywieszenie plakatów (załączono dwa egzemplarze plakatu „Zawiadomienie
o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu
Kamiennogórskiego przed upływem kadencji 2018-2023”);
3) publikacje w mediach społecznościowych i lokalnych internetowych portalach
informacyjnych.
W dniu 16 września 2021 r. Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I wydał potwierdzenie
przyjęcia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum powiatowego w sprawie
odwołania Rady Powiatu Kamiennogórskiego przed upływem kadencji i przystąpił do oceny
prawidłowości zgłoszonego wniosku, a w szczególności sprawdzenia:
1) czy inicjatywę przeprowadzenia referendum poparła podpisami wymagana liczba
mieszkańców, tj. co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców powiatu
(art. 4 pkt 1 ustawy o referendum lokalnym);
2) czy inicjator referendum spełnił obowiązek powiadomienia mieszkańców
o zamierzonym referendum. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym,
inicjator referendum, na swój koszt podaje do wiadomości mieszkańców danej jednostki
samorządu terytorialnego przedmiot zamierzonego referendum, przy czym podanie
do wiadomości w gminie następuje w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie,
a w powiecie i w województwie poprzez ogłoszenie w prasie codziennej
ogólnodostępnej w danej jednostce samorządu terytorialnego.
W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego pismem z dnia 22 września 2021 r.
Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I zwrócił się do pełnomocnika inicjatora referendum
o udzielenie wyjaśnień czy publikacja informacji o przedmiocie zamierzonego referendum
nastąpiła w prasie codziennej ogólnodostępnej na obszarze powiatu kamiennogórskiego
na koszt inicjatora referendum.
Jednocześnie Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I poinformował pełnomocnika inicjatora
referendum o wszczęciu postępowania weryfikacyjnego dotyczącego złożonych wraz
z wnioskiem wykazów podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum,
wskazując miejsce i termin przeprowadzenia czynności sprawdzających.
W dniach 29 i 30 września 2021 r. upoważnieni pracownicy Krajowego Biura Wyborczego
Delegatury w Jeleniej Górze, na polecenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I,
przeprowadzili postępowanie weryfikacyjne prawidłowości złożonych wykazów podpisów
poparcia zgodnie z zasadami określonymi w pkt 12, 13, 14, 15, 16 załącznika
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej nr 61/2021 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie
wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów
jednostek samorządu terytorialnego (M. P. poz. 586).
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji ustalono, że pełnomocnik inicjatora referendum wraz
z wnioskiem o przeprowadzenie referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu
Kamiennogórskiego przed upływem kadencji złożył 3874 podpisy na 302 kartach, w tej liczbie
3001 podpisów prawidłowych, 873 podpisy wadliwe, w tym z powodu:
1) udzielenia poparcia na złej karcie (formularz niezgodny z wymogami ustawy): 107,
2) złożenia wielokrotnie podpisu tego samego wyborcy po uznaniu jednego podpisu,
jako prawidłowy: 74,
3) braku podpisu wyborcy: 3,
4) podania nieprawidłowego lub niepełnego imienia lub nazwiska: 55,
5) podania niepełnego lub nieprawidłowego adresu: 381,
6) podania nieprawidłowego numeru PESEL: 132,
7) podania daty poparcia innej niż dopuszczalna lub braku podania daty udzielonego
poparcia: 2,
8) braku praw wyborczych do Rady Powiatu Kamiennogórskiego: 116,
9) udzielenia poparcia przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia: 3.
Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o referendum lokalnym, referendum przeprowadza się
na wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców powiatu. Liczba
mieszkańców powiatu kamiennogórskiego uprawnionych do głosowania według stanu
na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 34 062 osoby, z czego 10% stanowi 3 407 osób. Liczba
mieszkańców, którzy prawidłowo udzielili poparcia inicjatywie przeprowadzenia referendum
powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu Kamiennogórskiego przed upływem
kadencji stanowi 8,81%, uprawnionych do głosowania, a zatem zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy
o referendum lokalnym, wniosek nie uzyskał wymaganego poparcia mieszkańców powiatu
kamiennogórskiego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym, inicjator referendum, na swój koszt
podaje do wiadomości mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego przedmiot
zamierzonego referendum, przy czym podanie do wiadomości w gminie następuje w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej gminie, a w powiecie i w województwie poprzez ogłoszenie
w prasie codziennej ogólnodostępnej w danej jednostce samorządu terytorialnego. Informacja
o zamierzonym referendum powinna zawierać pytanie referendum (art. 13 ust. 2 ustawy
o referendum lokalnym). Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o referendum lokalnym,
informacja o zamierzonym referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu
terytorialnego zawiera uzasadnienie odwołania.
Przepis ustawy wyraźnie rozróżnia referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie wskazując,
że w przypadku referendum powiatowego podanie do wiadomości mieszkańców przedmiotu
zamierzonego referendum następuje poprzez ogłoszenie w prasie codziennej ogólnodostępnej
w powiecie.
W tym miejscu wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), prasa oznacza publikacje periodyczne,
które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku,
opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki
i czasopisma (…).
Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny
lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz
w tygodniu. Czasopismem jest zaś druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz
w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku (art. 7 ust. 2 pkt. 3 prawa prasowego). Zatem
to interwał czasowy determinuje czy określona prasa jest dziennikiem czy też tygodnikiem
(vide: postanowienie SN z dnia 15 grudnia 2010 r., III KK 250/10).
Pismem z dnia 29 września 2021 r. pełnomocnik inicjatora referendum poinformował
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I, że podanie do wiadomości mieszkańców powiatu
kamiennogórskiego przedmiotu zamierzonego referendum nastąpiło na koszt inicjatora
referendum poprzez publikację ogłoszenia w nr 34 (123) z dnia 26 sierpnia 2021 r. „Informacji
Dolnośląskich” oraz na ich stronie internetowej.
Na podstawie informacji przekazanych w dniu 8 października 2021 r. przez pełnomocnika
inicjatora referendum ustalono ponadto, że na stronie internetowej „Informacji Dolnośląskich”
www.id-24.pl nie zostało opublikowane ogłoszenie, które swoją treścią odpowiadałoby
ogłoszeniu o przedmiocie zamierzonego referendum opublikowanemu w papierowym wydaniu
„Informacji Dolnośląskich” nr 34 (123) z dnia 26 sierpnia 2021 r.
W dniu 8 października 2021 r. Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I zwrócił się do redaktor
naczelnej z pytaniem czy „Informacje Dolnośląskie” posiadają status prasy codziennej
ogólnodostępnej w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo
prasowe (Dz. U. z 2018r. poz. 1914) czy też jest czasopismem, a jeśli tak to jak często ukazuje
się. W nadesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiedzi redaktor naczelna
wyjaśniła, iż „Informacje Dolnośląskie” są tygodnikiem, czyli w rozumieniu prawa prasowego
pismem, które ukazuje się raz w tygodniu w każdy czwartek.
Na podstawie zebranych informacji Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I stwierdził,
że ogłoszenie zamieszczone na koszt inicjatora referendum w nr 34 (123) z dnia 26 sierpnia
2021 r. „Informacji Dolnośląskich” spełnia warunki wskazane w art. 13 ust 2 i 3 ustawy
o referendum lokalnym, zwiera bowiem pytanie referendum oraz uzasadnienie odwołania Rady
Powiatu Kamiennogórskiego, jednakże nie spełnia warunku określonego w art. 13 ust.1 ww.
ustawy.
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o referendum lokalnym komisarz wyborczy odrzuca wniosek
o przeprowadzenie referendum, w którym stwierdził niedające się usunąć uchybienia, a także,
jeśli inicjator referendum nie wywiązał się z obowiązków wskazanych w art. 13 ust. 1 i 3
ustawy.
Mając na uwadze powyższe, zważywszy iż wniosek o przeprowadzenie referendum obarczony
jest nieusuwalnymi wadami, powodującymi jego odrzucenie, postanowiono jak na wstępie.
Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze I
/-/ Jakub Szmigiel

Dodaj komentarz