Starosta kamiennogórski o wsparciu dla przedsiębiorców.

1. Tarcza antykryzysowa

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach:

– Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,

– Finansowaniu przedsiębiorców,

– Ochronie zdrowia,

– Wzmocnieniu systemu finansowego,

– Inwestycjach publicznych

Tarcza ustabilizuje polską gospodarkę, a także da jej impuls inwestycyjny. Szacujemy, że wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy wyniesie 212 mld złotych – to blisko 10% PKB.

Na terenie powiatu kamiennogórskiego można skorzystać z wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w ramach działań związanych z tarczą antykryzysową ogłasza nabór wniosków na:

1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną niezatrudniającą pracownika, przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w terminie od 16 kwietnia 2020 r. do 29 kwietnia 2020 r. (nabór będzie ponawiany do wyczerpania limitu środków pieniężnych). SPOSÓB SKŁADNIA WNIOSKÓW 1. W formie elektronicznej poprzez platformę https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

2. Pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 6A, 58-400 Kamienna Góra.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  tel. 756456261, 756456262, 756450169 https://kamiennagora.praca.gov.pl/

Wsparcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

2. Można ubiegać o odroczenie terminu spłaty zadłużenia w ARiMR

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W celu ułatwienia skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała specjalny druk wniosku, który dostępny jest na stronie www.arimr.gov.pl

Wnioski o odroczenie spłaty zadłużenia należy kierować do Centrali ARiMR, Oddziałów Regionalnych oraz Biur Powiatowych, w następujący sposób: za pośrednictwem platformy ePUAP – ePUAP[1], pocztą elektroniczną na adres Centrali ARiMR, pocztą tradycyjną

W sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, wnioski o odroczenie terminu spłaty zadłużenia mogą być również przekazywane przy użyciu wrzutni udostępnianych w placówkach terenowych ARiMR.

 

Dodaj komentarz