REGULAMIN KONKURSU POSŁA NA SEJM RP IWONY KRAWCZYK Z OKAZJI 30. ROCZNICY WOLNYCH WYBORÓW

REGULAMIN KONKURSU
POSŁA NA SEJM RP IWONY KRAWCZYK
Z OKAZJI 30. ROCZNICY WOLNYCH WYBORÓW

 • 1.

Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa  w konkursie pn.: Konkurs z okazji 30. rocznicy Wolnych Wyborów, zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.

 • 2.

Organizator

Organizatorem Konkursu jest Poseł na Sejm RP Iwona Krawczyk – zwana dalej „Organizatorem”.

 • 3.

Cel konkursu

Głównym celem konkursu jest propagowanie tematyki związanej z 30. rocznicą Wolnych Wyborów oraz rozwijanie postaw demokratycznych, w tym kształtowanie szacunku do historii, kultury i tradycji.

 • 4.

Warunki uczestnictwa

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Konkurs jest jednoetapowy.
 3. Załącznikami do Regulaminu jest formularz zgłoszenia udziału w Konkursie oraz formularz oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w Konkursie.
 4. Prace powinny być wykonane samodzielnie, a zgłoszenie pracy musi wskazywać autora.
 5. W Konkursie będą brać udział wyłącznie prace, które spełniają warunki Konkursu.
 6. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego do pracy konkursowej powinno być załączone wypełnione i podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenie, którego treść zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.
 7. Miejscem zgłoszenia udziału w konkursie i dostarczenia prac jest: Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Iwony Krawczyk, ulica Broniewskiego 24, 58-400 Kamienna Góra.
 8. Na kopertach zaadresowanych do Organizatora należy dopisać: Konkurs z okazji
  rocznicy Wolnych Wyborów.
 9. Językiem Konkursu jest język polski.
 10. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • 5.

Praca konkursowa

 1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
 • odzwierciedlać jeden z wybranych tematów:

„Za co kocham wolność?”

„Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.” – Izaak Newton

 • praca literacka – prace konkursowe z literatury należy pisać w maszynopisie jednostronnie na kartkach A4, czcionka 12 Times New Roman, margines 2,5 cm z każdej ze stron. Objętość prac: do 5 stron maszynopisu. W wypadkach prac pisanych ręcznie: do 7 stron rękopisu zapisanego jednostronnie z zachowaniem marginesów.
 • praca plastyczna – płaska, format pracy: A5 [14,8 x 21,0 cm];
 • praca multimedialna – max 5 min.
 •  
 1. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 2. Praca powinna być wykonana samodzielnie.
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach oraz te, które naruszają prawa autorskie i pokrewne.
 4. Prace konkursowe przechodzą na własność Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Iwony Krawczyk, a ich treść może być wykorzystywana do publikacji na stronie internetowej oraz do promowania tematyki Konkursu.
 5. Do pracy konkursowej należy dołączyć:
 • wypełniony oraz podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1
  do regulaminu – do pobrania z portalu http://kamiennogorska.pl/
 • w przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodzica/opiekuna prawnego (załącznik
  nr 2 do regulaminu – do pobrania z portalu http://kamiennogorska.pl/
 1. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

 

 

 • 6.

Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane przez Organizatora z uwzględnieniem następujących kryteriów oceny:
 • zgodność pracy z tematem Konkursu;
 • oryginalność/kreatywność/innowacyjny pomysł;
 • ocena wizualna;
 • sposób konstruowania przekazu.
 1. Spośród nadesłanych w terminie prac konkursowych spełniających wymogi Regulaminu Organizator wybierze najlepsze prace w każdej z kategorii:
 • literatura,
 • sztuka,
 •  
 • 7.

Nagrody

 1. Rodzaj nagród rzeczowych określi Organizator Konkursu.
 2. Organizator może przyznać wyróżnienia.
 3. Każdy Uczestnik otrzyma dyplom oraz pakiet gadżetów sejmowych.
 4. Organizator Konkursu może dodatkowo uhonorować autorów najlepszych prac konkursowych poprzez ich publikację, a także umieszczenie wizerunków ich autorów
  na stronie internetowej.
 5. Decyzja Organizatora o wynikach Konkursu jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, w przypadku gdy uzna,
  że żadna z prac nie kwalifikuje się do nagrodzenia lub wyróżnienia.
 • 8.

Harmonogram

 1. Do 24.06.2019 r. zgłoszenie prac konkursowych wraz z załącznikami (decyduje data wpływu prac do Organizatora) na adres: Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Iwony Krawczyk ul. Broniewskiego 24, 58-400 Kamienna Góra z dopiskiem: Konkurs z okazji
  rocznicy Wolnych Wyborów.
 2. Do 30.06.2019 r. rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników.
 3. Do 15.07.2019 r. przyznanie i rozdanie nagród.
 • 9.

Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Iwony Krawczyk.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału
  w Konkursie.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku przeprowadzenia Konkursu – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej jako „RODO”).
 4. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu (tj. w wypadku, gdy Uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
 • 10.

Postanowienia końcowe

 1. W sytuacjach nadzwyczajnych Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu, w szczególności przedłużenia czasu trwania konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia.
 3. Szczegółowe informacje o konkursie udziela: Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Iwony Krawczyk, ulica Broniewskiego 24, 58-400 Kamienna Góra; tel.: +48 500 033 608;
  e-mail: biuroposelskie.iwonakrawczyk@gmail.com

 

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszenia udziału w Konkursie.
 2. Formularz oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej
  w Konkursie.

 

Załącznik nr 1

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE

z okazji 30. Rocznicy Wolnych Wyborów

 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE PODPISAĆ

Dane uczestnika Konkursu

Imię i nazwisko

 

Adres do korespondencji

 

Tel. kontaktowy

 

Adres e-mail

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu z okazji 30. rocznicy Wolnych Wyborów
  i akceptuję jego warunki.
 2. Oświadczam, że przekazałam/em treść regulaminu, o którym mowa w pkt 1. uczestnikom konkursu oraz uprzedziłam/em ich o tym, że zgłoszenie pracy do konkursu oznacza akceptację jego postanowień.

 

 

……..……………………………………………………….               
                          Data i podpis uczestnika

 

 

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia, prace konkursowe oraz ewentualnie pozostałe załączniki  (zgody rodziców/opiekunów prawnych; zgody osób prezentowanych) należy przesłać na adres: Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Iwony Krawczyk, ul. Broniewskiego 24, 58-400 Kamienna Góra z dopiskiem: Konkurs z okazji 30. rocznicy Wolnych Wyborów.

 

 

 

                                                                                                                          Załącznik nr 2

 

………………………………………………………………….                     
                  (miejscowość, data)

………………………………………………………………….          
         (imię i nazwisko uczestnika konkursu)

…………………………………………………………………
 (imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu)

………………………………………………………………………………………………………………………..
(adres do korespondencji i tel. kontaktowy, e-mail przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu)

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

 

Oświadczam, że:

1) jestem uprawniona/uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia/reprezentacji ww. uczestnika konkursu;
2) zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu z okazji 30. Rocznicy Wolnych Wyborów, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień;
3) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację tj. prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w internecie pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka;
4) zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem osobistej działalności twórczej uczestnika, przysługuje mu do ww. pracy ogół autorskich praw majątkowych i osobistych;
5) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu uczestnik nieodpłatnie, bezterminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Iwony Krawczyk autorskie prawa majątkowe do tej pracy na następujących polach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

………….………………………………………………………………………………………                                                                            Data i podpis uczestnika lub przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu

Dodaj komentarz