Konsultacje społeczne w sprawie budowy masztu telekomunikacyjnego z funkcją wieży widokowej

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506.) oraz Uchwały Rady Miasta Kamienna Góra Nr XL/269/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Miejskiej Kamienna Góra Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje o prowadzeniu konsultacji
społecznych w sprawie budowy przy ul. Krzeszowskiej – część działki nr 18 obręb 8 (nad starym
kamieniołomem) w Kamiennej Górze masztu telekomunikacyjnego z funkcją wieży widokowej.
Konsultacje prowadzone są w formie ankiety, którą pobrać można w wersji elektronicznej, m.in. z
oficjalnej strony internetowej miasta: www.kamiennagora.pl lub z Biura Obsługi Klienta Urzędu
Miasta (Plac Grunwaldzki 1). Ankieta dostępna jest również w holu krytej pływalni przy ul.
Fabrycznej.
POBIERZ ANKIETĘ
Oprócz odpowiedzi na pytanie: „Czy popiera Pani / Pan pomysł budowy w Kamiennej Górze przy ul.
Krzeszowskiej, powyżej byłego kamieniołomu, na działce należącej do Gminy Miejskiej Kamienna Góra
nr 18 obręb 8 masztu telekomunikacyjnego z funkcją wieży widokowej?” ankietowany podaje swoje
imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Podane dane służą potwierdzeniu posiadanego prawa do
wzięcia udziału w konsultacjach.
Aby głos był ważny, ankietowany podpisuje również oświadczenie o wyrażeniu zgodny na
przetwarzanie danych osobowych. Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych dołączona jest do
wzoru ankiety.
Wypełnioną ankietę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra (Pl.
Grunwaldzki 1 – czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30) w terminie do 12.06.2019
godz. 15.00.
Konsultacje społeczne trwają od 29.05.2019 godz. 08.00 do 12.06.2019 godz. 15.00. Obejmują cały
obszar Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy
Gminy Miejskiej Kamienna Góra, którzy posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady
Miasta Kamienna Góra.
Konsultacje prowadzone są w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie, której dotyczą. Mają one
charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów gminy.

Dodaj komentarz